Częstotliwości

Przelicznik jednostek miar częstotliwości

Nazwa Symbol Wynik

herc (hertz)

Hz 1,00

petaherc (petahertz )

Phz 0,00

teraherc (terahertz)

THz 0,00

gigaherc (gigahertz )

GHz 0,00

megaherc (megahertz )

MHz 0,00

kiloherc (kilohertz )

kHz 0,00

hektoherc (hektohertz )

hHz 0,01

dekaherc (dekahertz )

daHz 0,10

decyherc (decyhertz )

dHz 10,00

centyherc (centyhertz )

cHz 100,00

miliherc (milihertz )

mHz 1000,00

mikroherc (mikrohertz )

μHz 1000000,00

nanoherc (nanohertz )

nHz 1000000000,00

pikoherc (pikohertz )

pHz 1000000000000,00

femtoherc (femtohertz )

fHz 999999999999999,88

attoherc (attohertz )

aHz 999999999999999872,00


Najpopularniesze kalkulatory